Záruka a reklamácia - Meteo Chalúpky

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
Prejsť na obsah

Záruka a reklamácia

Informácie a návody
I. Všeobecné ustanovenia
Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Dokladom o záruke pre kupujúceho je nákupný doklad alebo faktúra.

II. Dĺžka záruky
Zákonná záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Predávajúci ručí za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe a ktoré kupujúci včas reklamuje. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo pokiaľ bude dokázateľný zásah do Meteo chalúpky inej osoby ako samotného výrobcu.

III. Záručné podmienky
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (neporušenosť balíka, jeho poškodenie). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je napr. poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci prevezme, je nevyhnutné záznam o poškodení spísať s prepravcom.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci obratom oznámi e-mailom, telefonicky alebo kontaktným formulárom a zápis o škode spísaný s prepravcom zašle mailom alebo poštou predávajúcemu.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu:

Hudák Ladislav
Športová 1834/41
056 01 Gelnica

spolu s faktúrou a popisom dôvodu reklamácie, prípadne aj s návrhom na spôsob jej riešenia, v prípade uznania reklamácie (napr. oprava, vrátenie úhrady, náhradný tovar).
Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie
Nároky z vád je možné riešiť:

a) odstránením vád opravou

b) náhradným tovarom

c) primeranou zľavou z kúpnej ceny tovaru (neskôr už nie je možné predmetnú vadu reklamovať)

d) odstúpením od zmluvy (vystavenie dobropisu a vrátenie úhrady vč. prepravných nákladov)

Poštovné za doručenie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie tieto náklady predávajúci vráti kupujúcemu pri vybavení reklamácie na základe zaslaného dokladu k preprave.
Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
O priebehu reklamačného procesu a o vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.

V. Odoslane objednávky
Odoslaním objednávky súhlasíte že Vami objednaná chalúpka alebo iné výrobky sa môžu líšiť drevom, farebným odtieňom, (pri chalúpkach prevedením okien) ale kde celkový vzhľad neprekračuje 30% podoby základných výrobkov. Nedá sa mi spraviť 100% presnosť. Nie som výrobca sérii, preto každý výrobok (chalúpka) je ORIGINÁL nie KOPIA.
Povinná reklama, nevyjadruje môj názor ani odporúčania.

© 2013, Meteo Chalúpky.

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah